Armoede onder huurders.

Het tekort aan sociale huurwoningen en de enorm gestegen woonlasten zijn belangrijke oorzaken van de armoede in Nederland.Dat staat in de jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de relatie tussen huisvesting en armoede.

In het rapport (van 17 mei 2017) spreekt het College van ‘grote problemen met betaalbaarheid van de woonkosten. Dit leidt onder andere tot steeds meer armoede en is ook een oorzaak van dakloosheid’ Het gaat dan met name om de lage inkomens in de sociale huursector. Maar het College waarschuwt ook voor problemen in de vrije sector. Twee derde van de lagere inkomens kan een huur tussen 710,68 euro ( de liberalisatiegrens) en 1.000,- per maand helemaal niet betalen. Zij komen echter niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en kunnen geen huis kopen vanwege de aanscherping van de financieringsregels. Deze problemen doen zich vooral voor in de grote steden. Uit een meerjarig overzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal daklozen van 2009 tot 2015 met 74 % is gestegen van 18.000 naar 31.000. Cijfers uit december 2016 laten zien dat de toename stabiliseert. Bovendien blijven mensen langer aangewezen op de daklozenopvang omdat het aantal woningen waar zij terecht kunnen beperkt is.

Bron: huurwijzer 2 zomer 2017.