8 maart 2016

Over ons

Het bestuur van Huurdersstichting Lek & Waard Wonen.

Wat doet de Huurdersstichting?
De Huurdersstichting is de lokale overlegpartner van de gemeente en de woningcorporatie http://www.lwwonen.info en bepaalt op deze wijze het volkshuisvestingsbeleid mee.
De Huurdersstichting behartigt de belangen van de huurders.
U kunt hierbij denken aan alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals
de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woning.

Wat zijn de bevoegdheden van de Huurdersstichting?
Bij bepaalde corporatiebesluiten, zoals fusies, geldt een instemmingsrecht voor de Huurdersstichting.

De Huurdersstichting zit aan tafel bij de bespreking van de prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties.

De Huurdersstichting heeft het recht commissarissen voor te dragen voor de Raad van Commissarissen. Deze voordracht is bindend.

Wie zitten er in het bestuur van de Huurdersstichting?
Het bestuur van de Huurdersstichting van Woningbouwstichting Lek & Waard Wonen bestaat uit een groep van zes actieve huurders:

Dhr. D.H. de Kock. Voorzitter.
Dhr. H. Otten. Vice-Voorzitter.
Mevr. P.J. Elzinga. Secretaris.
Dhr. P. Dzon. Penningmeester.
Mevr. N.J. den Boer Algemeen Bestuurslid.

Heeft u vragen of belangstelling om bestuurslid van de Huurdersstichting te worden?
Dan kunt u contact opnemen met de heer D.H. de Kock:
Tel.nr.: 06-53367173
Email: info@hs-lww.nl